درباره ما


روزنامه ایران : روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی - اقتصادی صبح ایران


صاحب امتیاز: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی 

مدیرمسئول: 

سردبیر : 

فعالیت این روزنامه از تاریخ اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه آغاز شده است .

 

آدرس : تهران - خیایان خرمشهر - نرسیده به خیابان قنبرزاده - پلاک ۲۰۸

تلفن : 88761720

نمابر:88761254

روابط عمومی : 88769074-88769075

پیامک :3000451213

سلام ایران :88769075

سازمان آگهی ها :1877

آدرس پست الکترونیکی:editorial@irannewspaper.ir

انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه ها